Anläggningstillgång: Vad är det och hur fungerar det i redovisning?

1 maj, 2023 0 av webmaster

En anläggningstillgång är en kapitaltillgång som inte avser att konsumeras, säljas eller konverteras till likvida medel inom de kommande 12 månaderna. De är de tillgångar som förväntas att löpande generera intäkter för företaget. Anläggningstillgångar kan antingen vara materiella tillgångar som fabriker eller utrustning eller immateriella som patent och varumärken.

Rådgivning och kompetensfrågor

Redovisning och bokföring är svåra frågor som kräver stor erfarenhet eller kompetens. BQ Redovisning är en dynamisk och personlig redovisningsbyrå som är baserad i hjärtat av Stockholm. De har byggt upp sitt rykte genom att erbjuda skräddarsydda tjänster som är anpassade efter företagens specifika behov och mål. BQ Redovisning har ett brett utbud av tjänster som omfattar allt från årsredovisning, periodiseringar och avskrivningar till bokslutsdispositioner och inkomstskatter. De erbjuder också bemanningstjänster och ekonomisk rådgivning som är skräddarsydda för att hjälpa företagare att förbereda sig för framtiden. BQ Redovisning är en pålitlig och innovativ partner som är dedikerad att stödja sina kunder på deras resa. För kontakt besök bq’s hemsida.

Skillnaden mellan anläggningstillgångar och andra tillgångar

Anläggningstillgångar skiljer sig från omsättningstillgångar och lagret. Omsättningstillgångar inkluderar de tillgångar som planeras att omvandlas till likvida medel inom de kommande 12 månaderna, t.ex. kontanter. Lagertillgångar avser att konsumeras inom kort, till skillnad från anläggningstillgångar som är planerade att användas under en längre tid.

Lagret kan delas upp i fyra kategorier: råmaterial, färdiga varor för försäljning, varor och tjänster i arbete samt material för drift, reparation och underhåll. Anläggningstillgångar är istället de resurser som krävs för att producera, lagra och leverera de färdiga varorna.

Principer om materiella anläggningstillgångar

I svensk redovisningslagstiftning, ÅRL, fastställs de grundläggande principerna för redovisning av anläggningstillgångar. För att en materiell anläggningstillgång ska tas upp i företagets balansräkning, måste den ha en anskaffningskostnad. Detta innebär att den totala summan som företaget betalar för att förvärva eller producera tillgången utgör dess anskaffningsvärde.

Anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång består av dess inköpspris, liksom andra kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, t.ex. utgifter för leverans, hantering, installation, konsulttjänster och lagfart. Det är viktigt att notera att varurabatter och liknande kostnader måste dras av från inköpspriset.
Vid beräkning av anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång ingår alla direkta tillverkningskostnader som har använts för att producera tillgången. Dessutom ingår andra kostnader som är hänförliga till tillverkningen av tillgången, t.ex. kostnader för leverans, hantering, installation, konsulttjänster och lagfart.

Bedömning av nedskrivning och avskrivning

När en anläggningstillgång har tagits upp till balansvärdet kan det vara nödvändigt att justera värdet. Nedskrivning av anläggningstillgångar, även kallad avskrivning, innebär att man minskar värdet på tillgången för att spegla en minskning av värdet. Det kan bero på faktorer som teknologiska förändringar eller fysisk slitage av tillgången. Det är viktigt att notera att inte alla anläggningstillgångar nedskrivs, utan endast de där värdet har minskat så mycket att det påverkar företagets förmåga att generera intäkter.

Avskrivning är en systematisk minskning av en anläggningstillgångs bokförda värde under dess livslängd. Livslängden kan beräknas utifrån tillgångens fysiska slitage eller tekniska utveckling. Vid varje redovisningsperiod görs en avskrivning baserad på livslängden och det ursprungliga anskaffningsvärdet. Avskrivning är en icke-kontant transaktion som påverkar resultatet genom att minska tillgångens bokförda värde.